کارکنان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
18اسماعیلیزینبدانشکده مهندسی شیمیکاردان آموزش
238قزلباشزینبدانشکده فنی فومنرئیس کتابخانه
227فطرسستارهدفتر نشریهکارشناس
176صادقیسعیدمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس
29ایمن ارشادیسعیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکاردان آموزش
141رموزیسلماندانشکده مهندسی شیمیکارپرداز
265محسنیسلماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارمند