کارکنان


نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
174شیربان ساسیلیلادفتر ارزیابی آموزشکارشناس
175صابری‌خواهالهامدانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
176صادقیسعیدمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس
178صادقیسمیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
180صالح غفاریمسعوددانشکده مهندسی متالورژی و موادتکنسین کارگاه ریخته گری
182صالحیفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
181صالح‌پورعلیرضادانشکده مهندسی شیمیمعاون اداری و مالی
183صحیفیکورشامور اداری و رفاهکارشناس