کارکنان


نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
184صفرعلی‌زادهجمشیددانشکده فنی فومنمسئول تأسیسات
185صفریمعصومهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکتابدار
186صیفیعلی اصغرمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
187طاهریعصمتدانشکده مهندسی متالورژی و موادتحصیلات تکمیلی
188طاهریبهنامانفورماتیک پردیس 2کارشناس
189طباطباییمنیرهمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
190طبایی عقداییسید محسندانشکده علوم مهندسیکارشناس کامپیوتر
191عادلی لگموجعزیزدانشکده مهندسی متالورژی و موادانباردار
192عارفی پشتیری مقدمصغریدانشکده فنی کاسپینمتصدی خوابگاه دختران
193عاشری نژاداصغردانشکده مهندسی شیمیمسئول دفتر