کارکنان


نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
195عباسیمریمدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
198عباسیپیماندانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
196عباسی روشندهشهرامدانشکده فنی کاسپینانتظامات
197عباسی مزرعه شاهیداوددانشکده مهندسی برق و کامپیوترتکنسین
199عبدالمالکیرضاامور مالیمعاون حسابداری پژوهشی
200عبدی نژادشهیندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
201عدل پورمهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول مرکز کامپیوتر
202عزیزی فررضاامور مالیمعاون (کارشناس حسابداری)
203عسگریفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس