کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
166شفیعیاحدموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس آزمایشگاه
63پورقاسماحسانمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
232قاسمیاحمدحراستکاردان
13اسدشیراسدالهانفورماتیک پردیس 2کارشناس
193عاشری نژاداصغردانشکده مهندسی شیمیمسئول دفتر
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
93حاجی حسینی طاحونهاعظمدانشکده مهندسی متالورژی و موادمسئول دفتر ریاست
251کاظمیاعظمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه