کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
54بی غمروزبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر خدمات
53بیابانیزهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
76جبلیمرواریددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
77جعفرنژادیفاطمهمعاونت پژوهشیکارشناس
79جعفریامیرمحمدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
85جمشیدیلیلاامور مالیکارشناس قراردادها
86جنتیحمیددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
88جهاندیدهاکبردانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس
91جوزیسیدکمالدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس کارگاه ریخته گری
93حاجی حسینی طاحونهاعظمدانشکده مهندسی متالورژی و موادمسئول دفتر ریاست
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
97حسن آبادیفرهاددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
335حسن‌نژادسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
100حسینیسید افضلدانشکده فنی فومنکارشناس
101حسینیسید رسولدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
103حسینیسیدمحسندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
104حسینیفروغ الساداتمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
105حقیقتلیلادانشکده فنی فومنمسئول دفتر ریاست
106خادم حضرت عباسعباسدانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
107خادمی اردهحافظدانشکده فنی کاسپینتاسیسات
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی
110خواجه زادههومندانشکده مهندسی معدنمسئول دفتر
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر
112خوش‌اقبالمحمددانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول کارگاه
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار
114داستانگوهادیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.