کارکنان


نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
214غلام جعفریرقیهامور اداری و رفاهکارشناس
215غلامی دوستالههدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر آموزش
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
218فراهانی شاه آبادیفرحنازمعاونت پژوهشیمسئول دبیرخانه
219فرجیپروینانفورماتیک پردیس 2تکنسین کامپیوتر
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
222فردوسیمرتضیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر