کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
139رمضانپوررمضانعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول اداره اموال فنی
138رقتمهنازدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
135رضاییزبیدهامور پشتیبانی و فنی پردیس 2متصدی امور دفتری
136رضاییمرجاندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه فیزیک 2
137رضاییشیمادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
134رضاپورعبدالرحیممعاونت آموزشیکارشناس
133رسولی املشیمرضیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش فهرست‌نویسی
130رستگارمحمد امیندانشکده فنی کاسپینامور خوابگاه پسران
131رستگارمرضیهمعاونت پژوهشیکارشناس
132رستمیبهزادمعاونت آموزشیکارشناس آموزش