کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
225فروغیفرشاددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
226فریدخواهفاطمهدانشکده فنی فومنمسئول امور آموزشی
227فطرسستارهدفتر نشریهکارشناس
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
229قازانچاییمحبوبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
232قاسمیاحمدحراستکاردان
233قاسمیفرشتهحوزه ریاستاپراتور