کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
259لاجی زاد شیل سرمجیددانشکده فنی کاسپینامین اموال
145زنجانیمحبوبهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر
229قازانچاییمحبوبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون
1ابدالیمحمددانشکده مهندسی عمرانکارشناس
5احسنی خیابانیمحمددانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
31ایمان بخشمحمددفتر فنیکارشناس
112خوش‌اقبالمحمددانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول کارگاه