کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
173شیرازیحسندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
180صالح غفاریمسعوددانشکده مهندسی متالورژی و موادتکنسین کارگاه ریخته گری
185صفریمعصومهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکتابدار
187طاهریعصمتدانشکده مهندسی متالورژی و موادتحصیلات تکمیلی
191عادلی لگموجعزیزدانشکده مهندسی متالورژی و موادانباردار
200عبدی نژادشهیندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه