کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
155سلیمی حجت آبادیمحمدعلیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
166شفیعیاحدموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس آزمایشگاه
168شکوریعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
169شکرزادهمریمدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
173شیرازیحسندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
175صابری‌خواهالهامدانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
182صالحیفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
200عبدی نژادشهیندانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
222فردوسیمرتضیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه