کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
128رحمانیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول نشریات
129رحمانیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
125رجبیجعفردانشکده فنی کاسپینکارمند
126رجبیشیریندفتر برنامه ریزی و نظارتکارشناس
127رجبیلطیفروابط عمومیمسئول سالن های پردیس مرکزی
124رجب پورابراهیمموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیحسابدار
123ربانیملوکمعاون دانشجوییمسئول دفتر
121ذوقیشهرامدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
122ذوقیشیرینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
120دولتشاهیعلیانستیتو مهندسی نفتمسئول امور اداری