کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
220فرجیرضاانستیتو مهندسی نفتحسابدار انستیتو نفت
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
222فردوسیمرتضیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
225فروغیفرشاددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
226فریدخواهفاطمهدانشکده فنی فومنمسئول امور آموزشی
227فطرسستارهدفتر نشریهکارشناس
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
229قازانچاییمحبوبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه