کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
234قباخلوعادلهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس
235قربانی دره زنگیفریبرزامور مالیحسابدار
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
238قزلباشزینبدانشکده فنی فومنرئیس کتابخانه
239قسمت پورفرشتهدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر ریاست
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
242قلی زاده بیروننیلوفردانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه