کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
19اسماعیلی خانسریفرزانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
110خواجه زادههومندانشکده مهندسی معدنمسئول دفتر
140رمضیمحمدعلیدانشکده مهندسی معدنکارپرداز
169شکرزادهمریمدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
274مصطفی زادهمنصوردانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش