کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
229قازانچاییمحبوبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
251کاظمیاعظمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
260مافیحسندانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
270مستشاریسیده زهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
274مصطفی زادهمنصوردانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
276مطلوبیپریسادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه