کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
119دهقان منشادینسترنمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
118دهقان زاده بورستاننرگسدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هامسئول دفتر
117دستمالچی تبریزیهنگامهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
116درجزی دولقمرتضیمعاونت آموزشیکارشناس
115داستانیامیددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
114داستانگوهادیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار
112خوش‌اقبالمحمددانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول کارگاه
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر
110خواجه زادههومندانشکده مهندسی معدنمسئول دفتر