کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
232قاسمیاحمدحراستکاردان
233قاسمیفرشتهحوزه ریاستاپراتور
234قباخلوعادلهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس
235قربانی دره زنگیفریبرزامور مالیحسابدار
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
238قزلباشزینبدانشکده فنی فومنرئیس کتابخانه
239قسمت پورفرشتهدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر ریاست