کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
258لاجی زاد شیل سررضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
259لاجی زاد شیل سرمجیددانشکده فنی کاسپینامین اموال
260مافیحسندانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر
262محتشمنجمهموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس
263محتشمیانسیده حدیثهمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش
264محرمی زارعمحمددانشکده علوم مهندسیکاردان مرکز کامپیوتر
265محسنیسلماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارمند
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
267مرادی سالاریسیدامینروابط بین المللکارشناس