کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
60پورداداش سنگدهمحمدرضادانشکده فنی کاسپینکارشناس
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
140رمضیمحمدعلیدانشکده مهندسی معدنکارپرداز
155سلیمی حجت آبادیمحمدعلیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
116درجزی دولقمرتضیمعاونت آموزشیکارشناس
144زاهدی امیریمرتضیروابط عمومیکارشناس انتشارات و تبلیغات
222فردوسیمرتضیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
136رضاییمرجاندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه فیزیک 2