کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
10اخلاقیمیرطاهردانشکده مهندسی مکانیککارپرداز
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
101حسینیسید رسولدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
106خادم حضرت عباسعباسدانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
145زنجانیمحبوبهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر
204عسگری وصالجواددانشکده مهندسی مکانیککاردان کارگاه مکانیک