کارکنان


نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی
107خادمی اردهحافظدانشکده فنی کاسپینتاسیسات
106خادم حضرت عباسعباسدانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
105حقیقتلیلادانشکده فنی فومنمسئول دفتر ریاست
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
100حسینیسید افضلدانشکده فنی فومنکارشناس
101حسینیسید رسولدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
103حسینیسیدمحسندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه