کارکنان


نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
242قلی زاده بیروننیلوفردانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر
243قنبرزاد دشتیمینودانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
244کاسبمولوددانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس آموزش
245کربلایی مهریزیطیبهامور اداری و رفاهرئیس امور اداری و رفاه
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
249کوثریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر پژوهشی