کارکنان


نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
131رستگارمرضیهمعاونت پژوهشیکارشناس
133رسولی املشیمرضیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش فهرست‌نویسی
150سانی خانلیمرضیهمعاونت آموزشیمسئول بایگانی
279معظمیمرضیهمعاونت آموزشیکارشناس
76جبلیمرواریددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
59پورابراهیمی فومنیمریمدانشکده فنی فومنمسئول امور مالی
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی
128رحمانیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول نشریات
169شکرزادهمریمدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه