کارکنان


نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
234قباخلوعادلهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
252کربلاییآزادهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش