کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
25امیری شیرازفرزانهدانشکده فنی کاسپینکاردان امور مالی
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
16اسکندریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
17اسکندریطاهرمعاونت اداری مالیمسئول دفتر
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
19اسماعیلی خانسریفرزانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس
18اسماعیلیزینبدانشکده مهندسی شیمیکاردان آموزش
14اسدمیگونیحمیدهامور مالیکارشناس
13اسدشیراسدالهانفورماتیک پردیس 2کارشناس
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
11ارفعیچنگیزدانشکده مهندسی عمرانتکنسین آزمایشگاه
10اخلاقیمیرطاهردانشکده مهندسی مکانیککارپرداز
9اختریناهیددفتر نشریهکارشناس نشریه
8احمدی خطیرمونادانشکده مهندسی عمرانکارشناس دفتر ریاست
6احمدیجعفردانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
7احمدیالههانستیتو مهندسی نفتمسئول سایت
4احسنی خیابانیفریبادانشکده علوم مهندسیکارشناس تحصیلات تکمیلی
5احسنی خیابانیمحمددانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
3احسانیسید داودکتابخانه پردیس مرکزیکارمند کتابخانه
2ابراهیمیلیلامعاونت پژوهشیکارشناس
1ابدالیمحمددانشکده مهندسی عمرانکارشناس
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
40آقاییزهرادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
38آقا شاهیعلی اکبرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.