کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
305نصیری صالحفریبرزدانشکده مهندسی شیمیحسابدار
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون
311نعیمی مکرممریممعاونت آموزشیبایگان
312نقدی اردهبهمندانشکده فنی کاسپیناپراتور
313نقوی هیبتیفردیندانشکده فنی فومنمسئول روابط عمومی
314نقی زادهقادرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیپیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
320نوروزیعلیدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مسئول آموزش
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
323نوری جوکندانسیدمعراجدانشکده فنی کاسپینتکنسین
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
326نیک روشابوالفضلامور پشتیبانی و فنی پردیس 2امین اموال
327نیک نامنسرینانستیتو مهندسی نفتمسئول دفتر
328هاشمی قصابسرائیسید محسندانشکده فنی کاسپینکارشناس پژوهشی
329هلچییونسامور مالیکارشناس
330وحیدیسیروسامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیناظر خدمات
331وظیفه دولت‌آبادیرضاامور مالیکارشناس
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
335حسن‌نژادسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.