کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
279معظمیمرضیهمعاونت آموزشیکارشناس
280معظمی گودرزیحمیدرضاامور مالیحسابدار
281معظمی گودرزیفاطمهدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آموزش
282معینکامیارامور فنی و پشتیبانی پردیسمسئول سلف اساتید
283مقدسیانرخسارهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
285مقدمیفاطمهدانشکده فنی کاسپینکارشناس آموزش
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
287مقیم علی‌آبادیهوشیاردانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه