کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
195عباسیمریمدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس
311نعیمی مکرممریممعاونت آموزشیبایگان
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
180صالح غفاریمسعوددانشکده مهندسی متالورژی و موادتکنسین کارگاه ریخته گری
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
185صفریمعصومهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکتابدار