کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
332وفائی شیرازینسرینامور پشتیبانی و فنی پردیس 2مسئول دفتر امور پشتیبانی و فنی
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
151ساورسفلینصیبهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی
163شجاعینوروزعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارمند دبیرخانه
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
242قلی زاده بیروننیلوفردانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
114داستانگوهادیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
206علاییهاشمامور پشتیبانی و فنی پردیس 2اپراتور
117دستمالچی تبریزیهنگامهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس پژوهشی
58پهلوان باقرهوشنگامور پشتیبانی و فنی پردیسنامه‌رسان
287مقیم علی‌آبادیهوشیاردانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
110خواجه زادههومندانشکده مهندسی معدنمسئول دفتر
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
44بخشی نژادویدادانشکده فنی کاسپینمسئول سایت کامپیوتر
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
48بهادرانیپرستودانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دبیرخانه
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
219فرجیپروینانفورماتیک پردیس 2کارشناس
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
276مطلوبیپریسادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
275مطلب زادهپژماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
198عباسیپیماندانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
11ارفعیچنگیزدانشکده مهندسی عمرانتکنسین آزمایشگاه
161سیف‌علیژالهمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون
282معینکامیارامور فنی و پشتیبانی پردیسمسئول سلف اساتید
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی
64پورقاسمکمیلدانشکده فنی فومن و کاسپینمسئول حراست
183صحیفیکورشامور اداری و رفاهکارشناس
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
319نوروزپوریوسفآموزشهای تخصصیمسئول دفتر
329هلچییونسامور مالیکارشناس
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.