کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
69پویندهطاهرهدانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول دفتر
112خوش‌اقبالمحمددانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول کارگاه
174شیربان ساسیلیلادفتر ارزیابی آموزشکارشناس
126رجبیشیریندفتر برنامه ریزی و نظارتکارشناس
31ایمان بخشمحمددفتر فنیکارشناس
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی
9اختریناهیددفتر نشریهکارشناس نشریه
227فطرسستارهدفتر نشریهکارشناس
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
303نژادعلیجانی دافچاهیطیبرئیس امور پشتیبانی و فنی پردیس 2رئیس امور پشتیبانی و فنی