کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
114داستانگوهادیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
149ساروییمینومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
161سیف‌علیژالهمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون
207علیزادهمحمد تقیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی
237قزلآیلرمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
2ابراهیمیلیلامعاونت پژوهشیکارشناس
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
77جعفرنژادیفاطمهمعاونت پژوهشیکارشناس
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
131رستگارمرضیهمعاونت پژوهشیکارشناس
143زارعیراحلهمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهشی
189طباطباییمنیرهمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
218فراهانی شاه آبادیفرحنازمعاونت پژوهشیمسئول دبیرخانه
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
277مظلومرسولمعاونت پژوهشیکارشناس مسئول پژوهشی
124رجب پورابراهیمموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیحسابدار
166شفیعیاحدموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس آزمایشگاه
262محتشمنجمهموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
128رحمانیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول نشریات
133رسولی املشیمرضیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش فهرست‌نویسی
158سوریمحمدحنیفهکتابخانه جامع پردیس 2انتظامات
178صادقیسمیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
224فروزانینوشینکتابخانه جامع پردیس 2معاون
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار
3احسانیسید داودکتابخانه پردیس مرکزیکارمند کتابخانه
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.