کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
190طبایی عقداییسید محسندانشکده علوم مهندسیکارشناس کامپیوتر
195عباسیمریمدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
275مطلب زادهپژماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
177صادقی گنجهنرگسکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
194عباس تقیفاطمهکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه
221فرخ نژادناهیدکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس کتابخانه (مسئول فهرست نویس)
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار
236قرچه بیدختیپری روانستیتو مهندسی نفتکارشناس کتابدار
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
125رجبیجعفردانشکده فنی کاسپینکارمند
265محسنیسلماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارمند
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
159سیدان خطبه سراسیدحسندانشکده فنی کاسپینکارمند امور اداری
273مشکی دشت میانسهرابدانشکده فنی کاسپینکارمند امور دفتری
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
163شجاعینوروزعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارمند دبیرخانه
3احسانیسید داودکتابخانه پردیس مرکزیکارمند کتابخانه
10اخلاقیمیرطاهردانشکده مهندسی مکانیککارپرداز
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
140رمضیمحمدعلیدانشکده مهندسی معدنکارپرداز
141رموزیسلماندانشکده مهندسی شیمیکارپرداز
157سهرابی بیگ زاد محلهعلیرضادانشکده فنی کاسپینکارپرداز
289مولاییراشددانشکده فنی فومنکارپرداز
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار
185صفریمعصومهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکتابدار
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
203عسگریفاطمهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
211غربعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
نمایش ۳۰۱ تا ۳۳۵ مورد از کل ۳۳۵ مورد.