کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
263محتشمیانسیده حدیثهمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش
281معظمی گودرزیفاطمهدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آموزش
285مقدمیفاطمهدانشکده فنی کاسپینکارشناس آموزش
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی
210علی‌اکبریسمیهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
143زارعیراحلهمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهشی