کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
89جهانگیریهادیدانشکده فنی فومنامین اموال
88جهاندیدهاکبردانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
87جهانبخشسیامکمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
86جنتیحمیددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
85جمشیدیلیلاامور مالیکارشناس قراردادها
82جلیلوندمحمدکرمامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکارپرداز
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
81جلالی خطیبیپروینمعاونت پژوهشیرئیس اداره پژوهش های بنیادی
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.