کارکنان


نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
136رضاییمرجاندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه فیزیک 2
190طبایی عقداییسید محسندانشکده علوم مهندسیکارشناس کامپیوتر
264محرمی زارعمحمددانشکده علوم مهندسیکاردان مرکز کامپیوتر
291میرزایی فشمیمعصومهدانشکده علوم مهندسیمسئول دفتر
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
56پرتوی شایاناکرمحوزه ریاسترئیس دفتر
233قاسمیفرشتهحوزه ریاستاپراتور
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس