کارکنان


نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
170شکوریرضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
184صفرعلی‌زادهجمشیددانشکده فنی فومنمسئول تأسیسات
198عباسیپیماندانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
258لاجی زاد شیل سررضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
133رسولی املشیمرضیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش فهرست‌نویسی
178صادقیسمیهکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
150سانی خانلیمرضیهمعاونت آموزشیمسئول بایگانی
297نادریسیروسدانشکده فنی کاسپینمسئول انتظامات
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار