کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
260مافیحسندانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر
262محتشمنجمهموسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهیکارشناس
263محتشمیانسیده حدیثهمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش
264محرمی زارعمحمددانشکده علوم مهندسیکاردان مرکز کامپیوتر
265محسنیسلماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارمند
266محمود آبادیحسنمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور ورزشی پردیس
267مرادی سالاریسیدامینروابط بین المللکارشناس
268مراقیشهلامعاونت آموزشیرئیس اداره آموزش
269مرتضویفریباامور مالیکارشناس حسابداری
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.