کارکنان


نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
288مقیمی شعارسوگلامور اداری و رفاهمسئول حضور و غیاب
289مولاییراشددانشکده فنی فومنکارپرداز
290میرزایی فشمیرضاامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
291میرزایی فشمیمعصومهدانشکده علوم مهندسیمسئول دفتر
294میرمحمدینیره الساداتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
292میریسیدعظیمدانشکده فنی کاسپینمسئول نقلیه
295میریمهدیدانشکده فنی کاسپیناپراتور مرکز کامپیوتر
293میناییمیثمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
298نائبیحمیدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیناظر سلف‌های دانشجوئی
296نادرعلیقربانعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه