کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
291میرزایی فشمیمعصومهدانشکده علوم مهندسیمسئول دفتر
123ربانیملوکمعاون دانشجوییمسئول دفتر
212غفاریملیحهدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس
274مصطفی زادهمنصوردانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
189طباطباییمنیرهمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار
179صادقی نائینیمهدیانستیتو مهندسی نفتکارشناس آزمایشگاه
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.