کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
144زاهدی امیریمرتضیروابط عمومیکارشناس انتشارات و تبلیغات
4احسنی خیابانیفریبادانشکده علوم مهندسیکارشناس تحصیلات تکمیلی
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
28ایرانی سودرجانیفاطمهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس تحصیلات تکمیلی
151ساورسفلینصیبهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس تحصیلات تکمیلی
156سنکیشیمادانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.