کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
79جعفریامیرمحمدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس
77جعفرنژادیفاطمهمعاونت پژوهشیکارشناس
76جبلیمرواریددانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی