کارکنان

رديفنامنام خانوادگيواحدسازماني جاري
100ابوالفضلكريميپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ مهندسي شيمي - واحد آزمايشگاه / كارگاه تخصصي
154ابوالفضلنيك روشپرديس دانشكده هاي فني - معاونت اداري و مالي - اداره امور پشتيباني
225ابوالفضلسيفي اقدمپرديس دانشكده هاي فني - معاونت اداري و مالي - اداره امور پشتيباني
249ابراهيمرجب پوراطاقوريپرديس دانشكده هاي فني - معاونت اداري و مالي - اداره امور مالي
273ابراهيمشمسي پورپرديس دانشكده هاي فني - معاونت اداري و مالي - واحد امور اداري و دفتري
378ابراهيمپورمهديپرديس دانشكده هاي فني - معاونت پژوهش و فناوري - مركز خدمات فناوري اطلاعات
173اباصلتخيري قوشه بلاغپرديس دانشكده هاي فني - معاونت اداري و مالي - اداره امور پشتيباني
385آيلرقزلپرديس دانشكده هاي فني - معاونت دانشجويي و فرهنگي - اداره امور دانشجويي
395آنيتاشفاروديپرديس دانشكده هاي فني - معاونت دانشجويي و فرهنگي - اداره امور فرهنگي، ورزشي و شاهد و ايثارگر
329آزادهكربلايي مهريزيپرديس دانشكده هاي فني - معاونت آموزشي - واحد امور علمي اعضاي هيات علمي و برنامه ريزي آموزشي
48آرمينمشكي دشتميانپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
21آرشصفاديدهپرديس دانشكده هاي فني - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
384آتوساميرفارسيپرديس دانشكده هاي فني - معاونت دانشجويي و فرهنگي - اداره امور دانشجويي
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۳ مورد از کل ۴۱۳ مورد.