کارکنان

رديفنامنام خانوادگيواحدسازماني جاري
401مهديفراهانيپرديس دانشكده هاي فني - معاونت دانشجويي و فرهنگي - اداره امور فرهنگي، ورزشي و شاهد و ايثارگر
402فاطمهبيگلربيگيپرديس دانشكده هاي فني - معاونت دانشجويي و فرهنگي - واحد امور اداري و دفتري
403ليلاشيربان ساسيپرديس دانشكده هاي فني - واحد ارزيابي كيفيت
404اكبربتوئيپرديس دانشكده هاي فني - واحد روابط بين الملل
405كميلپورقاسم كياسرائيواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
406عليپورباقرمقدم كسمائيواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
407خليلشيرزاد گسكرهواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
408ماهرطالبي پشتيريواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
409محمودهوشمندواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
410شهرامرجبي للكاميواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
411محمدرضاامين زاده گورابيواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
412مجيدكردعلي پورلشكاجانواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
413يوسفتبسميواحد حفاظت فيزيكي و پرسنلي
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۳ مورد از کل ۴۱۳ مورد.