کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
270مستشاریسیده زهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
271مسگریتقیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
272مشکی دشت میانآرمیندانشکده فنی کاسپینراننده
273مشکی دشت میانسهرابدانشکده فنی کاسپینکارمند امور دفتری
274مصطفی زادهمنصوردانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
275مطلب زادهپژماندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس کامپیوتر
276مطلوبیپریسادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
277مظلومرسولمعاونت پژوهشیکارشناس مسئول پژوهشی
278معظمیلیلادانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
279معظمیمرضیهمعاونت آموزشیکارشناس