کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
297نادریسیروسدانشکده فنی کاسپینمسئول انتظامات
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش
301نجفیحسیندانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه
300نجف‌پورنصرتامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
304نصیری صادقلوحمیددانشکده علوم مهندسیتکنسین آزمایشگاه فیزیک
305نصیری صالحفریبرزدانشکده مهندسی شیمیحسابدار
306نصیری صالحگیتادانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس تحصیلات تکمیلی
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه