کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی
83جلیلوندنسرینمعاونت آموزشیکمک کارشناس خدمات آموزشی
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
116درجزی دولقمرتضیمعاونت آموزشیکارشناس
119دهقان منشادینسترنمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
132رستمیبهزادمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
134رضاپورعبدالرحیممعاونت آموزشیکارشناس
150سانی خانلیمرضیهمعاونت آموزشیمسئول بایگانی
153سعادتیفرحنازمعاونت آموزشیمعاون اداره خدمات آموزشی
167شکوریرقیهمعاونت آموزشیمسئول دفتر