کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
146زهره وندجعفرامور مالیکارشناس حسابداری
205عظیمیسیده فریباامور مالیکارشناس حسابداری
208علی‌زاده مدنیمهدیهامور مالیکارشناس حسابداری
269مرتضویفریباامور مالیکارشناس حسابداری
322نوریزهراامور مالیکارشناس حسابداری
8احمدی خطیرمونادانشکده مهندسی عمرانکارشناس دفتر ریاست
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
68پورمهدیابراهیمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس سایت کامپیوتر
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر