کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
53بیابانیزهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست
54بی غمروزبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر خدمات
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
51بهمن آبادیمسعودکتابخانه جامع پردیس 2کارشناس کتابداری
49بهرامیشیوادانشکده علوم مهندسیکارشناس آموزش
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی
48بهادرانیپرستودانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دبیرخانه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین