کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
280معظمی گودرزیحمیدرضاامور مالیحسابدار
281معظمی گودرزیفاطمهدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آموزش
282معینکامیارامور فنی و پشتیبانی پردیسمسئول سلف اساتید
283مقدسیانرخسارهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
285مقدمیفاطمهدانشکده فنی کاسپینکارشناس آموزش
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
287مقیم علی‌آبادیهوشیاردانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
288مقیمی شعارسوگلامور اداری و رفاهمسئول حضور و غیاب
289مولاییراشددانشکده فنی فومنکارپرداز