کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
309نعمتیمریمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس
310نعیمیمحجوبهکتابخانه پردیس مرکزیمعاون
311نعیمی مکرممریممعاونت آموزشیبایگان
312نقدی اردهبهمندانشکده فنی کاسپیناپراتور
313نقوی هیبتیفردیندانشکده فنی فومنمسئول روابط عمومی
314نقی زادهقادرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیپیگیری امور پشتیبانی و سلف اساتید
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
318نوروزامیردانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه