کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
186صیفیعلی اصغرمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
240قطبی گنابادیزهرهمعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
268مراقیشهلامعاونت آموزشیرئیس اداره آموزش
279معظمیمرضیهمعاونت آموزشیکارشناس
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
311نعیمی مکرممریممعاونت آموزشیبایگان
30ایرانیفاطمهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس
17اسکندریطاهرمعاونت اداری مالیمسئول دفتر
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور