کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
85جمشیدیلیلاامور مالیکارشناس قراردادها
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر
271مسگریتقیدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
293میناییمیثمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
316نوآذرزهرادانشکده مهندسی صنایعکارشناس مرکز کامپیوتر
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
284مقدم رادسهیلاکتابخانه پردیس مرکزیکارشناس مسئول
320نوروزیعلیدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مسئول آموزش