کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
307نظریاعظممعاونت آموزشیکارشناس
223فرشیانافسانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس سایت کامپیوتر
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس
175صابری‌خواهالهامدانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
7احمدیالههانستیتو مهندسی نفتمسئول سایت
215غلامی دوستالههدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر آموزش
228فیض آبادیالههمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهش‌های کاربردی
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
115داستانیامیددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه